catpaki

10 tekstów – auto­rem jest cat­pa­ki.

Cza­sem przeg­ra­na to zwycięstwo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2014, 17:12

Czar­ne jest sed­no każdej duszy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2014, 19:45

Człowiek to owoc, słod­ki i gorzki zarazem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2014, 22:06

Człowiek opuszczo­ny przez przy­jaciela czu­je się, jak dziec­ko, które­mu odeb­ra­no ulu­bioną za­bawkę i wyrzu­cono przez okno. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2014, 16:27

– Czy nap­rawdę tak bar­dzo ich żałujesz? – spy­tał Ho­mek ze współczuciem.
– Nie, tyl­ko trochę – od­po­wie­działa. – Ale korzys­tam ze spo­sob­ności i płaczę te­raz nad wszys­tkim w ogóle. Mam okazję. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 5 stycznia 2014, 17:33

Mu­zyka po­maga leczyć duszę, lecz to od nas za­leży czy wyzdrowiejemy. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 2 stycznia 2014, 17:07

Wol­ność to piękno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 grudnia 2013, 18:22

Pa­miętaj, ceń przy­jaciela tak, jak­by jut­ro miałoby go zabraknąć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 grudnia 2013, 04:12

Po­roże sym­bo­lizu­je siłę, moc i męstwo.
Pióro - życie, ho­nor i wiedzę.
Wianek to wyg­ra­na, czys­tość duszy.
Dla­tego wyob­rażam siebie przyoz­do­bioną w te at­ry­buty, których sym­bo­lika pro­wadzi mnie w życiu, jak na­tura chciała. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 grudnia 2013, 14:00

- A co jeśli utonę we włas­nych łzach?
- To będziesz bez­pie­czna, prześla­dujące cię de­mony nie umieją pływać. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2013, 18:32

catpaki

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

catpaki

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność